Révision - Passage de grade ceinture verte

O Soto Otoshi Osoto Gari Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruna De Ashi Barai Uki Goshi
O Goshi Kubi Nage Koshi Guruma
Harai Goshi Uchi Mata Ippon Seoi Nage
Morote Seoi Nage Tai Otoshi On Gesa Gatame
Kata Gatame Yoko Shio Gatame Kami Shio Gatame
Tate Shio Gatame Makura Gesa Gatame Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage