Révision - Passage de grade ceinture orange

O Soto Otoshi O Soto Gari Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruna Uki Goshi O Goshi
Kubi Nage Harai Goshi Ippon Seoi Nage
Tai Otoshi On Gesa Gatame Yoko Shio Gatame
Kami Shio Gatame Tate Shio Gatame Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage