Révision - Passage de grade ceinture Orange-verte

O Soto Otoshi Osoto Gari Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruna Uki Goshi O Goshi
Kubi Nage Koshi Guruma Harai Goshi
Uchi Mata Ippon Seoi Nage Morote Seoi Nage
Tai Otoshi On Gesa Gatame Kata Gatame
Yoko Shio Gatame Kami Shio Gatame Tate Shio Gatame
Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage