Révision - Passage de grade ceinture marron

Ashi Guruma De Ashi Barai Harai Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruma Ko Uchi Gari Ko Soto Gake
Kosoto Gari O Uchi Gari Okuri Ashi Barai
Osoto Gari O Soto Otoshi Sasae Tsuri Komi Ashi
Hane Goshi Harai Goshi Koshi Guruma
Kubi Nage O Goshi Sode Tsuri Goshi
Tsuri Komi Goshi Uchi Mata Uki Goshi
Ushiro Goshi Utsuri Goshi Eri Seoi Nage
Ippon Soei Nage Kata Guruma Kibisu Gaeshi
Kuchiki Daoshi Morote Gari Morote Seoi Nage
Seoi Otoshi Tai Otoshi Te Guruma
Uki Otoshi Tani Otoshi Yoko Guruma
Tomoe Nage Soto Makikomi Ura Nage
Sumi Gaeshi On Gesa Gatame Kata Gatame
Kami Shio Gatame Tate Shio Gatame Yoko Shio Gatame
Makura Gesa Gatame Ushiro Gatame Ude Hishigi Juji Gatame
Ude Hishigi Ude Gatame Ude Hishigi Waki Gatame Ude Hishigi Hara Gatame
Ude Hishigi Hiza Gatame Ude Garami Hadaka Jime
Okuri Eri Jime Kata Ha Jime Sankaku Jime
Gyaku Juji Jime Nami Juji Jime Kata Juji Jime
Kata Te Jime
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage