Révision - Passage de grade ceinture jaune

O Soto Otoshi O Soto Gari Osoto Guruma
Sasae Tsuri Komi Ashi Hiza Guruna Uki Goshi
O Goshi On Gesa Gatame Yoko Shio Gatame
Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage