Révision - Passage de grade ceinture jaune-orange

O Soto Otoshi O Soto Gari Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruna Uki Goshi O Goshi
Kubi Nage Ippon Seoi Nage On Gesa Gatame
Yoko Shio Gatame Tate Shio Gatame Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage