Révision - Passage de grade ceinture bleue

O Soto Otoshi Osoto Gari Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruna De Ashi Barai Ko Soto Game
Uki Goshi O Goshi Kubi Nage
Koshi Guruma Harai Goshi Uchi Mata
Sode Tsuri Goshi Ippon Seoi Nage Morote Seoi Nage
Tai Otoshi Tomoe Nage Ura Nage
Sumi Gaeshi On Gesa Gatame Kata Gatame
Yoko Shio Gatame Kami Shio Gatame Tate Shio Gatame
Makura Gesa Gatame Ude Hishigi Juji Gatame Hadaka Jime
Sankaku Jime Défense en prenant une jambe
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage