Révision - Passage de grade ceinture blanche-jaune

O Soto Otoshi O Soto Gari O Soto Guruma
Uki Goshi O Goshi On Gesa Gatame
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Révision Vocabulaire et Culture Judo
Arbitrage