Révision - Passage de grade 3ème cours moyen

O Soto Otoshi Uki Goshi Osoto Guruma
Ko Uchi Gari O Uchi Gari Sasae Tsuri Komi Ashi
Hiza Guruma Uki Goshi O Goshi
On Gesa Gatame Yoko Shio Gatame
Révision Vocabulaire et Culture Judo