Révision - Passage de grade 2ème cours moyen

O Soto Otoshi Uki Goshi Osoto Guruma
Sasae Tsuri Komi Ashi Hiza Guruma Uki Goshi
On Gesa Gatame Yoko Shio Gatame
Révision Vocabulaire et Culture Judo